FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Wie stelt de syndicus aan


Bij nieuwbouw wordt de syndicus nogal eens aangeduid door de bouwpromotor en wordt het mandaat doorgaans vastgelegd in de basisakte, of in het reglement van mede-eigendom. Deze aanstelling vervalt van rechtswege bij de eerste algemene vergadering van de vereniging voor mede-eigenaars. De algemene vergadering kan de syndicus herbenoemen. Het mandaat van de syndicus bedraagt minimum 1 jaar, maar mag de 3 jaar niet overschrijden, verlenging is echter wel mogelijk.


De bevoegdheid van de algemene vergadering om de eerste syndicus aan te stellen kan het gevolg zijn van twee feiten. Ofwel werd de syndicus in het reglement van mede-eigendom niet aangesteld. Ofwel werd de syndicus in het reglement van mede-eigendom wel aangesteld en vervalt de aanstelling

van rechtswege bij de eerste algemene vergadering.


De algemene vergadering beslist over de benoeming van een nieuwe syndicus (mits dit agendapunt voorafgaandelijk op de uitnodiging werd vermeld) met een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde mede-eigenaars. De syndicus kan eveneens gekozen of aangesteld worden door de vrederechter, of op verzoek van iedere mede-eigenaar.


De benoeming van een syndicus is pas voltrokken wanneer hij zijn opdracht aanvaard heeft. De aanvaarding kan uitdrukkelijk zijn. Ze kan blijken uit de ondertekening van een overeenkomst tussen syndicus en Vereniging van Mede-eigenaars, maar kan ook stilzwijgend zijn en blijken uit de uitvoering van de toevertrouwde opdracht.


Wie kan syndicus zijn


Er bestaan geen vaste criteria om te bepalen in welke gevallen de vereniging van mede-eigenaars een medeeigenaar als syndicus dan wel een extern kantoor voor het beheer behoort aan te wijzen.


Wie ook kandidaat is om een appartementsgebouw te beheren, een mede-eigenaar of een extern syndicikantoor, de syndicus zal zich moeten werken door complexe wetten en regels die regelmatig worden gewijzigd en aangepast.


Bij kleinere verenigingen zal de algemene vergadering vaak een mede-eigenaar als syndicus aanwijzen. Het is wel van het grootste belang dat, de als syndicus aangestelde mede-eigenaar dezelfde kennis en bekwaamheid heeft als een professioneel en deze persoon op de hoogte is dat hij volgens de wet aansprakelijk is voor zijn beheer. Dit houdt in dat, indien een mede-eigenaar die de functie van syndicus uitoefent, geen rekening houdt met de wet, en de

vereniging van mede-eigenaars hierdoor niet aan haar wettelijke verplichtingen voldoet, dat de schade die daar uit volgt de syndicus kan aangerekend worden. Doorgaans zal de rechter soepeler zijn voor een niet bezoldigde syndicus zoals een mede-eigenaar dan voor een professionele syndicus.


Bij grotere gebouwen zal men doorgaans een professioneel erkend extern syndicus aanstellen. Het beheer van een kleiner gebouw zal makkelijker overgelaten worden aan een mede-eigenaar dan het beheer van een groter gebouw. Men moet echter zo denken, hoe meer kavels, hoe meer werk. Begrijpbaar is dat weinig mede-eigenaars interesse tonen om er een deeltijdse taak als syndicus bij te nemen. Iets wat ook

doorweegt is natuurlijk, hoe groter het gebouw, hoe groter de kans op problemen en op grote problemen.


Wie stelt het basisdossier samen


De eerste syndicus zal bij de aanvang van zijn mandaat, een volledig basisdossier van het gebouw en de realisatie ervan samenstellen aan de hand van ontvangen stukken. Een basisdossier omvat ondermeer: de bouwplannen, de verschillende keuringsverslagen van bij voorbeeld: de lift, een lijst van de verschillende aannemers, de bouwvergunning, brandweer rapport, de basisakte en reglementen, vervolledigt met een register van alle beslissingen van de algemene vergadering, alle contracten die de verenging van mede-eigenaars binden, en alle in en uitgaande briefwisseling. De volgende syndici zullen dit dossier steeds aanvullen en aan elkaar overdragen.


Wie komt tussen in contractuele relaties


De syndicus komt tussen in alle contractuele relaties tussen de vereniging van mede-eigenaars en derden, en dit in hun naam en voor hun rekening. De syndicus houdt hierbij rekening met het feit dat hij geen verbintenissen kan sluiten die de duur van zijn mandaat overschrijden. Tenzij het gaat om een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Elk contract waarin hij tussenkomt zal door de syndicus grondig onderzocht worden en waar nodig zal hij zich laten bijstaan door een deskundige. De syndicus sluit namens de vereniging van mede-eigenaars ook de arbeidsovereenkomsten af met het personeel, hierbij voldoet hij aan de wettelijke verplichtingen en voorziet dan ook de passende documenten gevraagd door de sociale wetgeving.


Wie neemt het secretariaat van de VME waar


Alleen de syndicus kan in naam van de Vereniging van mede-eigenaars briefwisseling voeren, dit in functie van de aan hem toevertrouwde opdrachten. De syndicus voert alle briefwisseling die betrekking heeft tot de medeeigendom. Dit ten opzichte van de mede-eigenaars, de gebruikers en derden. Ook zal hij in naam van de vereniging van mede-eigenaars de nodige attesten afleveren, stelt hij alle verslagen op tijdens de vergaderingen van de raad van beheer, en verdeelt deze vervolgens onder de betrokken partijen.


Wat met de notulen


De notulen worden op de algemene vergadering zelf opgemaakt door de secretaris van die vergadering en voorgelezen om vervolgens aangeboden te worden ter ondertekeing aan alle nog op het einde van de vergadering aanwezige eigenaars. Het origineel van de notulen wordt door de syndicus gearchiveerd op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars, samen met de uitnodigingsbrief, de aanwezigheidslijst en de eventuele volmachten.


Hier zal het steeds kosteloos ingekeken kunnen worden door elke belanghebbende. Indien de notulen door een notaris of een gerechtsdeurwaarder worden opgesteld bewaart de syndicus enkel een kopie. Een afschrift van de notulen wordt bezorgd aan iedere mede-eigenaar. Iedere houder van een persoonlijk of zakelijk recht, en iedereen die toelating tot bewoning heeft zal een uittreksel ontvangen met de punten die hem aanbelangen. De notullen

zullen binnen de de maand overgemaakt worden aan alle belanghebbenden, zoals wettelijk beschreven.


Wat met het reglement van orde


Het reglement van orde wordt binnen een maand na opstelling op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars neergelegd, en dit op initiatief van de syndicus. Hier zal het steeds zonder enige kosten ingekeken kunnen worden door iedere belanghebbende. Wanneer er nog geen syndicus is aangesteld, zal het neerleggen gebeuren op initiatief van de opsteller. De syndicus dient dit reglement steeds bij te werken in overeenstemming met de besluiten van de

algemene vergadering.


Wie staat in voor het archief van de vereniging


Van de syndicus wordt verwacht te allen tijde het basisdossier te bewaren, alsook de briefwisseling en afrekeningen die hij gearchiveerd tot gedurende 5 jaar na de kwijting die de algemene vergadering aan de syndicus geeft, met betrekking tot zijn beleid. Dit omdat na jaar 5 alle rechtsvorderingen tegenover de syndicus verjaren, te tellen vanaf het ogenblik van kwijting. De Kwijting door de algemene vergadering is steeds terug te vinden in de notulen van de

algemene vergadering. Het volledige archief is eigendom van de vereniging van mede-eigenaars, en wordt bij wisseling van syndicus, aan de opvolger overgedragen.


Wat zijn de doelstellingen aangaande het technisch beheer


Als doelstellingen van het technische beheer gelden: het herstellen van occasionele defecten, het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties en het uitbaten hiervan voor gemeenschappelijk gebruik, het in stand houden van het gemeenschappelijke patrimonium, het verbeteren van het gebouw en zijn installaties (in de tijd), en uiteindelijk na verloop van tijd het renoveren en aanpassen, evenals het terug in goede staat brengen ervan.


Wie heeft beslissingsbevoegdheid voor werken


Alle werkzaamheden met betrekking tot onderhoud en herstellingen in verband met de gemeenschappelijke delen, worden onderverdeeld. Alle noodzakelijke en dringende werken worden ongeacht hun omvang ambtshalve door de syndicus besloten. Alle niet dringende werken behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering.


Gezien niet dringende werken wel noodzakelijk kunnen zijn, zal de gemeenschap van eigenaars in overleg met de syndicus goede en snelle besluitvormingsprocedures moeten opstellen, anders kunnen er situaties ontstaan die schadelijk zijn voor de mede-eigendom en zijn eigenaars. De syndicus kan niet dringende werken alleen laten uitvoeren, indien dit door de statuten of de mede-eigenaars als bevoegdheid is toegekend.


Wie houdt toezicht op het gebouw


De syndicus is belast met het regelmatige toezicht op de gemeenschappelijke delen, en hiervan zal hij minsten éénmaal per jaar verslag uitbrengen op de jaarlijkse statutaire vergadering van de vereniging van mede-eigenaars. De syndicus zal de mede-eigenaars inlichten betreffende alle wettelijke voorschriften die hen aanbelangen, en hen aanzetten deze na te leven. Verder zal de syndicus enkel werken toekennen aan personen of firma’s die aan deze wettelijke normen voldoen. Leveringen en werken zullen steeds voorafgegaan worden door schriftelijke bestellingen die getekend zijn door de syndicus, namens de vereniging van mede-eigenaars.


Wat zijn de middelen van de syndicus en hoe verloopt het gebruik


De Syndicus benoemt en ontslaat het personeel dat met het dagelijkse onderhoud van de mede-eigendom belast is. Hij houdt toezicht en stelt hun salarissen en voordelen in natura vast, en hierbij houdt hij rekening met de wet op de arbeidsbescherming en de sociale wetgeving. Hun taken zullen nader omschreven worden in een door hem opgesteld reglement dat goedgekeurd en eventueel gewijzigd kan worden door de algemene vergadering.


Voor periodiek en regelmatig onderhoud van technische installaties of van de gemeenschappelijke delen kan de hulp van gespecialiseerde firma’s ingeroepen worden. De keuze van en de manier waarop deze contracten tot stand komen wordt via de algemene vergadering geregeld. Dit op advies van de syndicus. Hiervoor kunnen bepaalde volmachten aan de syndicus gegeven worden.


Uit aannemingen voor herstellings- en investeringswerken komt een verbintenis tot stand waarbij de aannemer de werken uitvoert voor de verenging van mede-eigenaars. Voor alle niet dringende werken zal de syndicus offertes aanvragen die aan de algemene vergadering zullen voorgelegd worden.


De syndicus staat in voor de aankoop van alle verbruiksproducten voor gemeenschappelijk installaties, gelet op de regelmaat en de grote van deze leveringen zullen hiervoor leveringscontracten afgesloten worden. Bij voorbeeld leveringen van: brandstof, gas, elektriciteit, en water. Het sluiten van deze aankoopovereenkomsten verloopt in principe op een gelijkaardige manier als de aanbesteding van werken.


Gezien de syndicus zijn technische kennis ook beperkt is, kan hij voor de controle en de opdrachtgeving van werken een beroep doen op deskundigen. Op deze manier kan een beter inzicht of een objectievere rapportering verkregen worden.


Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid


Over het algemeen behoort alles met betrekking tot veiligheid tot de bevoegdheid van de syndicus. Hij zal dan ook een volmacht ontvangen voor het aangaan van overeenkomsten met betrekking hiertoe. En wel omdat dit voor rekening van de mede-eigenaars is. Bij voorbeeld: het plaatsen van blus of andere apparaten die zorgen voor de veiligheid of die wettelijk vereist zijn. Het plaatsen van pictogrammen, vloermarkeringen en dergelijke zullen ook onder de zorgen van de syndicus worden aangebracht en onderhouden. Alle kosten die hieruit voortkomen zullen door de mede-eigenaars gedekt worden in verhouding met hun aandeel in de gemeenschappelijke delen.


Wat met verzekeringen


Wanneer in het reglement van mede-eigendom geen eerste syndicus aangeduid is, mag de bouwpromotor vrij beslissen over het aangaan van de eerste verplichte verzekeringen. Deze zullen steeds ingeschreven worden bij een betrouwbare verzekeringsfirma, en mogen niet gesloten worden voor een termijn langer dan die tot de eerste algemene vergadering. De polissen en dossiers worden nadien beheerd door de syndicus, in naam van de vereniging van mede-eigenaars.


De gemeenschap is verplicht bepaalde risico’s te laten verzekeren, zoals brand, waterschade, burgerlijke aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van de vereniging van mede-eigenaars, en arbeidsongevallen. Voor alle polissen bepaalt de algemene vergadering de verzekerde bedragen. Zij kiest de maatschappijen, en de voorwaarden van de polissen. Alle beslissingen hierover zullen genomen worden bij eenvoudige meerderheid. De syndicus op zijn beurt mag de verzekeringsmakelaar vrij aanduiden.


Alle polissen zullen aangegaan worden in naam en voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars. Het is de taak van de syndicus om alle originele exemplaren te bewaren en hiervan afschriften te voorzien voor elke medeeigenaar die dit wenst. De syndicus zal ambtshalve de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen in alle verzekeringsaangelegenheden, waaronder ook het aangaan van de polissen, het betalen van de premies, en het

ontvangen van schadevergoedingen. De syndicus beschikt ook over het recht en de plicht om in dringende gevallen voorlopige verhogingen van de verzekerde bedragen te vragen.


De syndicus zal ook alle bepalingen verbonden aan de polissen bekend maken aan de mede-eigenaars, dit omdat zij verplicht zijn zich hieraan te houden.

Wanneer een schadegeval één of meerdere privatieve kavels treft, maar geen gemeenschappelijk deel, zal de verzekeringsvergoeding via de syndicus betaald worden aan de getroffenen. Indien een getroffen mede-eigenaar schulden zou hebben aan de gemeenschap mag de syndicus de verzekeringsvergoeding hiermee verminderen, om zo de schuld tegenover de vereniging van mede-eigenaars te innen. Wanneer een schadegeval gemeenschappelijke delen treft zal de syndicus de vergoeding ontvangen in naam van de vereniging van mede-eigenaars.


Wat gebeurt er bij het teniet gaan van het gebouw


Moest er zich een situatie voordoen met als gevolg een totale of gedeeltelijke vernietiging van het gebouw, dan heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om via de syndicus, iedere mede-eigenaar die aan zijn verplichtingen tekort schiet met alle rechtsmiddelen te dwingen tot de betaling van zijn aandeel in de wederopbouwkosten. Wanneer een schadegeval gemeenschappelijke delen treft, dan moet de syndicus een deskundige naar keuze aanstellen,

onderhandelen met de verzekeraars in verband met de vergoeding, lastenboeken voor de herstellingen opmaken, deze werken laten uitvoeren , en deze controleren.


Wat met rechtsvorderingen


De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te treden als eiser en als verweerder. Iedere medeeigenaar kan op zijn beurt ook alleen rechtsvorderingen instellen met betrekking tot zijn kavel. Hij moet de syndicus hierover wel inlichten, en deze zal op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlichten. Wanneer de syndicus te kort schiet of onrechtmatig weigert bepaalde punten op de agenda te plaatsen dan kan iedere mede-eigenaar via de rechter een algemene vergadering laten samenroepen om dergelijke punten te bespreken.


Wat gebeurt er bij ontbinding / vereffening


Er wordt van de vereniging van mede-eigenaars na haar ontbinding verwacht, voort te bestaan voor haar vereffening. Wanneer niet anders bepaald in de statuten of in een overeenkomst, bepaalt de algemene vergadering van mede-eigenaars de wijze van vereffening, en de vereffenaar(s). Wanneer de algemene vergadering deze persoon(en) niet aanwijst, wordt de syndicus belast met de vereffening. De afsluiting van deze vereffening wordt door middel van een notariële akte vastgelegd. Hierin is terug te vinden dat alle rechtsvorderingen tegen de medeeigenaars en hun vereniging, de syndicus en vereffenaar verjaren na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de overschrijving van deze akte.


Wat met gemeenschappelijke kosten bij in werkingtreding stelsel mede-eigendom


Alle mede-eigenaars moeten vanaf het moment dat de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid verkrijgt, de gemeenschappelijke kosten dragen. In afwachting van de eerste statutaire algemene vergadering kan enkel de syndicus kosten maken die noodzakelijk zijn voor de vereniging van mede-eigenaars. Om deze mogelijke kosten te dekken zal er door de bouwpromotor aan elk van de eigenaars een som van gewoonlijk 1 Euro per aandeel

gevraagd worden, en zal dit geld storten op de rekening van de vereniging van mede-eigenaars. Binnen de 2 maanden na de dag waarop 50% van de aandelen in de gemeenschap voorlopig opgeleverd werden, zal de eerste syndicus de rekeningen afsluiten, de kosten verdelen, en de bewijskrachtige stukken samen met de balans van de vereniging van mede-eigenaars, aan de eerste statutaire algemene vergadering ter goedkeuring en ter kwijting

voorleggen. Debetsaldi zullen worden geïnd, en creditsaldi uitbetaald.


Wat zijn gemeenschappelijke kosten


Onder gemeenschappelijke kosten vallen ondermeer: het onderhoud, gebruik en verbruik van de gemeenschappelijke delen, kosten voor installatie, aankoop en onderhoud van gemeenschappelijke zaken, verzekeringspremies, taksen en belastingen, en de bezoldiging van de syndicus. De syndicus zal al deze kosten berekenen en volgens de aandelen verdelen onder de mede-eigenaars.


Wat met de rekening van de vereniging van mede-eigenaars


De syndicus zal bij zijn ambtsaanvaarding steeds een nieuwe rekening openen bij een financiële instelling van zijn keuze. En dit omdat zelfs bij overname van een gebouw geen bestaande rekening van de vorige syndicus kan overgenomen worden, en ook omdat een professionele syndicus verplicht is per gebouw een aparte rekening te openen. De syndicus zal nog wel instaan voor het innen van eventueel nog verschuldigde bedragen op de vorige rekening. De nieuwe rekening vormt dan de basis van de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars. Het totale werkkapitaal dat op deze rekening geplaatst is, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de syndicus, en hij is dan ook de enige handtekeningdrager voor deze rekening.


Hoe verloopt de betaling van gemeenschappelijke kosten


Elke betaling door de syndicus gedaan ten koste van en via de rekening van de vereniging van mede-eigenaars, moet verantwoord worden door een bewijskrachtig stuk zoals bij voorbeeld een factuur. Dit document zal aantonen dat het gaat om een gegronde uitgave die in de kostenuitgave komt, en vervolgens chronologisch genummerd en geklasseerd zal worden binnen de boekhouding. De syndicus zal ook instaan voor de betaling van al deze

gemeenschappelijke lasten, en het ten laatste uitvoeren ervan voor hun laatste vervaldag.


Waarom bijkomende provisies


De syndicus kan geen goederen of werken bestellen zonder dat de tegenwaarde ervan op de rekening van de vereniging van mede-eigenaars staat, indien werken deze niet voorzien zijn in de normale begroting, zal de syndicus bijkomende provisies moeten opvragen. Het tijdstip, het bedrag, en de verdeling maken deel uit van een besluit van de vereniging van mede-eigenaars, en zal terug te vinden zijn in de notulen van de algemene vergadering.


Wat is reservekapitaal


Het vormen van een reservekapitaal om het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige werken is noodzakelijk, daarom zal de syndicus voorstellen formuleren om op termijn een realistisch reservekapitaal te creëren. Dit kan bij voorbeeld door het opstellen van een afschrijvingstabel van de meest noodzakelijke installaties en bouwdelen. Het reservekapitaal zal geen deel uitmaken van het werkkapitaal, en wordt door de syndicus op een investeringsrekening

geplaatst. In geval van eigendomsoverdracht zal het aandeel in het reservekapitaal blijven, eens verworven is het definitief en ondeelbaar.


Hoe verloopt de kostenverdeling


De aan mede-eigendom verbonden lasten worden verdeeld, evenredig met de waarde van elk privatief deel. Bijvoorbeeld: iedereen betaalt mee voor het onderhoud van de lift, ook de mede-eigenaars van de gelijkvloerse verdieping.Tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten te verdelen evenredig met het nut dat de gemeenschappelijke delen die deze kosten veroorzaken hebben voor elk privatief deel. Bij voorbeeld: de medeeigenaars van de gelijkvloerse verdieping betalen niet mee voor het onderhoud van de lift, gezien zij hier geen gebruik van maken.


De syndicus zal op de eerste algemene vergadering van zijn ambtsperiode een “verdelingstabel” voorleggen. Deze zal goedgekeurd moeten worden met een vier vijfden meerderheid van de aanwezigen. De tabel zal een begroting inhouden van alle kosten, die ondergebracht worden onder een vaste verdeelsleutel.

Bij het voorstellen van de verdelingstabel en het vastleggen van de verdeelsleutels, zullen de syndicus en de algemene vergadering nagaan en oordelen voor welke kavels er een nut verbonden is aan de gemeenschappelijke diensten die de verschillende kostensoorten meebrengen.


Als algemene regel kan gesteld worden dat de verdeling van de verbruikskosten gebeurd volgens de aandelen in de gemeenschappelijke delen, zelfs al maken bepaalde eigenaars hier geen gebruik van. Er kan slechts afgeweken worden van deze regel wanneer de verbruikskosten meetbaar zijn.

Hoe verloopt de afrekening


Een afrekening is een al dan niet periodieke verdeling van de uitbatings-, verbruiks-, en investeringskosten binnen die periode. Afhankelijk van de syndicus zal de algemene vergadering kiezen voor een periodieke of jaarlijkse afrekening.


Iedere mede-eigenaar zal zijn aandeel in de gemeenschappelijke kosten, voorschotten, en bijkomende provisies binnen de 30 dagen na verzending van de afrekening of het verzoek om betaling, storten op de rekening van de vereniging van mede-eigenaars. De syndicus zal hierop toezien.


Iedereen die in gebreke blijft dit bedrag binnen de gestelde termijn te betalen, zal van rechtswege en zonder aanmaning een nalatigheidintrest aangerekend worden van 1% per gestarte maand. Vanaf de ingebrekestelling per aangetekende brief, gedaan door de syndicus, zal de eigenaar aan de gemeenschap een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn, met een minimum van 175 Euro en een maximum van 750 Euro. Deze schadevergoeding zal deel uitmaken van, of bijgevoegd worden aan het reservekapitaal, of gebruikt worden om de gemeenschappelijke

kosten hiermee te verminderen. In het slechtste geval zal de syndicus de in gebreke blijvende mede-eigenaar dagvaarden in naam van de vereniging

van mede-eigenaars, gezien hij hiervoor uitdrukkelijk en onherroepelijk gevolmachtigd is.


Wat bij een eigendomsoverdracht van een kavel


Bij een eigendomsoverdracht zal de syndicus op vraag van de notaris een staat opmaken met als inhoud: de kosten van de uitgaven voor behoud, herstelling, en vernieuwing die al beslist werden door de algemene vergadering voor de overdracht, de kosten verbonden aan het verkrijgen van de gemeenschappelijke gedeelten, en de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen ten gevolge van geschillen, allen ontstaan vóór de datum van overdracht,... Indien de syndicus hier niet op in gaat binnen de 15 dagen na het verzoek, stelt de notaris de partijen hiervan op de hoogte. De verrekeing van de gemeenschappelijke kosten binnen de afrekeingsperiode waarbinnen de eigendomsoverdracht plaats vond zal pro-rate gebeuren volgens het aantal dagen dat de kavel in eigendom was van kopende en verkopende partij.


Kwijting voor financieel beheer


In principe heeft iedere mede-eigenaar het recht alle boekhoudkundige stukken in te kijken, maar gezien dit organisatorisch praktisch onmogelijk is, voorziet de wetgeving dat derekeningcomissaris,met de controle van de rekeningen belast wordt. Deze zal aangeduid worden door de algemene vergadering, en zal

tijdens de jaarlijkse algemene statutaire vergadering verslag uitbrengen over de boekhouding van de vereniging. De opmerkingen en adviezen die meegedeeld worden zullen terug te vinden zijn in de notulen van die vergadering.


Het is de algemene vergadering die op basis van dit verslag al dan niet kwijting zal verlenen aan de syndicus voor het beheer van de financiën van de vereniging. Elke eventuele weigering tot kwijting zal het onderwerp zijn van een verslag dat alle gegevens moet bevatten die moeten toelaten de afrekening(en) zodanig te herzien dat kwijting alsnog mogelijk wordt.


De algemene vergadering zal de syndicus kwijting verlenen voor zijn gevoerd beleid, dit geldt enkel voor de handelingen waarvan zij kennis heeft. Door dit te doen is de vereniging van mede-eigenaars gebonden aan de door de syndicus uitgevoerde handelingen. De syndicus kan hierna niet langer ontslagen worden met als rede een zaak waarvoor kwijting verleend is.